Polityka jakości

Polityka jakości Wyrobów Medycznych

Master Pharm SA. będąc wytwórcą wyrobów medycznych ma świadomość, iż bezpieczeństwo wyrobu medycznego i jego jakość są decydującymi czynnikami satysfakcji klienta oraz rozwoju firmy. Wyrazem tej świadomości jest ustanowienie polityki jakości, za realizację, której odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością przy współpracy i pod nadzorem Prezesa.


1. Misja firmy
Misją naszej firmy jest dostarczanie bezpiecznych wyrobów to nasza naczelna zasada. Staramy się wychodzić naprzeciw wymaganiom Klientów i przewidywać ich przyszłe oczekiwania.

2. Deklaracje i oczekiwania:
Deklaruję osobiste zaangażowanie w propagowanie i realizację polityki jakości, jak również:

 • dążenie do uzyskania coraz wyższej jakości realizowanej usługi i bezpieczeństwa wyrobów,
 • zapewnienie i wykorzystywanie wszelkich możliwych dostępnych środków potrzebnych do funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485 oraz jego doskonalenie,
 • spełnienie wymagań bezpieczeństwa i jakościowych zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami dobrej praktyki produkcyjnej.

Oczekuję od wszystkich pracowników:

 • osobistego wkładu w utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakościąoraz podnoszenia poziomu świadczonych usług dla uzyskania pełnej satysfakcji naszych klientów,
 • przestrzegania norm jakościowych, przepisów prawnych i zasad ustanowionegosystemu zarządzania jakością oraz zasad etyki zawodowej,
 • ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
3. Stawiane cele strategiczne:
 • osiągnięcie pozycji lidera i wzrost sprzedaży o 100% rocznie,
 • stałe inwestowanie w środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa naszych klientów,
 • prowadzenie efektywnej i bezkonfliktowej współpracy z dostawcami,
 • uświadamianie celów polityki jakości dostawcom tak, aby każdy z Nich rozumiał i realizował wymagania jakościowe naszej branży,
 • stały rozwój i doskonalenie produktu.

Prezes
(zobacz podpisany dokument [pdf])Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Misją firmy Master Pharm SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 8,  jest oferowanie bezpiecznych, wysokiej i powtarzalnej jakości produktów i usług, które zaspokajają wymagania partnerów biznesowych w kraju i zagranicą.
 
Firma Master Pharm SA. stawia sobie za cel nadzorowanie jakości i bezpieczeństwa żywności na każdym odcinku łańcucha żywnościowego obejmującego zakres działalności spółki.

Postawione cele realizujemy poprzez:
 1. Utrzymanie oraz nadzorowanie i ciągłe doskonalenie Systemu Jakości i Bezpieczeństwa Żywności w oparciu o wymogi prawne oraz zasady Systemu HACCP.
 2. Podążanie za wytycznymi zgodnymi z aktualnym prawodawstwem, przestrzeganie przepisów prawa oraz wymagań Klienta.
 3. Skrupulatny dobór dostawców surowców oraz firm współpracujących w zakresie produkcji kontraktowej.
 4. Zapewnienie kompetentnej o właściwym wykształceniu kadry pracowników, świadomej postawionych i realizowanych przez firmę celów.
 5. Osiąganie zaplanowanych, mierzalnych celów w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności.
 6. Utrzymywanie odpowiedniej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.
 7. Właściwe zarządzanie środowiskiem, bezpieczeństwem i higiena pracy.

W imieniu kadry pracowniczej i własnym deklaruję, ze Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności jest znana i realizowana w firmie Master Pharm SA., a postawione cele są osiągalne.

Prezes
(zobacz podpisany dokument [pdf])
Certyfikaty
Certyfikat WE Systemu Zapewnienia Jakości Wyrobów Medycznych na lata 2010-2015 Aprobata TUV Systemu Zarządzania Jakością na lata 2011-2016 Certyfikat PCBC Systemu Zarządzania Produkcją i Dystrybucją Wyrobów Medycznych na lata 2013-2016 Certyficate PCBC of Managment System Medical Devices at 2013-2016 IQNET and PCB Certyficate for Medical Devices at 2013-2016 EC Certyficate of conformity at 2010-2015 Certyfikat PCBC Systemu Zarządzania Produkcją i Dystrybucją Wyrobów Medycznych na lata 2010-2013 IQNET and PCB Certyficate for Medical Devices at 2010-2013