Opracowanie dokumentacji produktowej

Firma Master Pharm SA. w ramach prowadzonej działalności zajmuje się opracowywaniem dokumentacji produktowej na każdym etapie wdrażania produktu oraz w ramach realizowanych usług.

Pomagamy Klientom przy notyfikacji produktów do odpowiednich jednostek ( GIS-Główny Inspektorat Sanitarny, CPNP- Cosmetic Products Notification Portal, URPL- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych).

Zajmujemy się uzyskiwaniem opinii w krajowych jednostkach naukowych właściwych do wydawania opinii1:

 • Instytut Matki i Dziecka
 • Instytut Żywności i Żywienia
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny
 • Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Narodowy Instytut Leków
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 • Instytut Sportu


W skład przygotowywanej/pozyskiwanej dokumentacji wchodzą m.in.:

 • Specyfikacja produktu:  dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać produkt. Treść dokumentu zawiera m.in.: skład jakościowy i ilościowy, opis produktu końcowego, zakres wykonywanych analiz, wytyczne dotyczące materiałów opakowaniowych oraz sposobu pakowania produktu gotowego.
 • Certyfikat składu: skład ilościowy i jakościowy produktu
 • Etykieta techniczna: informacje dotyczące danego środka spożywczego udostępniane konsumentowi finalnemu. Etykieta techniczna zawiera obowiązkowe informacje na temat żywności- dane szczegółowe, które muszą być przekazane konsumentowi finalnemu zgodnie z przepisami unijnymi2. Nie zawiera tekstu marketingowego.
 • Wytyczne do materiałów opakowaniowych: wykrojniki
 • Projekty graficzne materiałów opakowaniowych
 • Specyfikacje/certyfikaty analizy surowców
 • Opinie jednostek naukowych
 • Certyfikaty analiz produktu gotowego
 • Raporty produkcyjne
 • Inne

Na życzenie Klienta opracowywane jest dossier produktu.

Dokumentacja opracowywana jest przez zespól doświadczonych specjalistów, posiadających wszechstronną wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz w oparciu o wdrożony System Zapewnienia Jakości jak również aktualne prawodawstwo.


 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia

dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004